Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Niewieścinie

Stypendia

 REGULAMIN

            PRZYZNAWANIA  STYPENDIÓW               

 przez Komisję Stypendialną przy Szkole Podstawowej

im. Marii Konopnickiej w Niewieścinie

 

§ 1

1.1.                       Stypendium ustanawia się dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Niewieścinie:

a)                  szkoły podstawowej w klasach IV-VIII, którzy osiągnęli w semestrze średnią ocen nie niższą niż 5,0 i co najmniej bardzo dobre zachowanie.

b)                  gimnazjum w klasach II-III, którzy osiągnęli w semestrze średnią ocen nie niższą niż 4,8 i co najmniej bardzo dobre zachowanie.

c)                  Stypendia przyznawane są po zakończeniu semestru i nie mogą być wyższe niż 200,00 zł semestralnie.

1.2.                       Stypendia przyznaje dyrektor szkoły.

1.3.                       Podstawą przyznania stypendium jest wniosek wychowawcy klasy zaopiniowany przez komisję stypendialną powołaną przez dyrektora szkoły.

 

§ 2

2.1.                       Stypendia mogą otrzymać uczniowie:

a)  w sportach indywidualnych organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy –

     I  lub II miejsce w zawodach szczebla powiatowego oraz finaliści szczebla

     wojewódzkiego (miejsca 1- 5).

b) w  grach zespołowych organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy

    laureaci szczebla wojewódzkiego (miejsca 1-3).

   

 

§ 3

3.1.            W przypadku spełnienia warunków otrzymania stypendium, uczeń ma prawo do:

a) Stypendium za wyniki w nauce – 200,00 zł

b) Stypendium za wyniki w sportach indywidualnych – 200,00 zł

c) Stypendium za wyniki w sportach zespołowych– 100,00 zł

3..2. W przypadku spełnienia jednocześnie  co najmniej dwóch podpunktów a, b, c – 300,00 zł.

 

§ 4

  1. Środki na realizację postanowień niniejszego Regulaminu zawarte w § 1 winny być  

zarezerwowane w budżecie szkoły.

  1. Wypłata stypendiów wymienionych w § 1 i § 2 następować będzie jednorazowo za  I  semestr do końca lutego każdego roku, za II semestr do końca czerwca każdego roku.

 

 

§ 5

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od 27 listopada 2017 r.